Fragthandel

Transport er en tillidssag. Ring til +45 74 33 73 60

1. Anvendelse og definitioner: Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver aftale mellem Bulk Transport A/S, CVR-nummer 39108720, (herefter benævnt ”Sælger”) og Sælgers erhvervskunder (herefter benævnt ”Kunden”) vedr. salg og levering af serviceydelser inden for transport til erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag: Nærværende betingelser udgør sammen med Sælgers tilbud og en eventuel samarbejdsaftale mellem parterne det samlede aftalegrundlag. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Sælger udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

3. Tilbud: Sælgers tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Sælgeren i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Sælger, medmindre Sælger meddeler Kunden andet.

4. Samarbejdsaftale For samarbejdstaler er det gældende, at aftalen er bindende, når Kunden har accepteret og underskrevet samarbejdsaftalen. Er samarbejdsaftalen ikke skrevet under inden 30 dage fra den er dateret, er den at betragte som ugyldig. Vilkår som ikke fremgår af samarbejdsaftalen, kan ikke gøres gældende.

5. Priser: Alle priser omfatter transport eller tømning, kørsel og aflevering af gods. Prisen er fastsat ud fra Sælgerens gældende prislister på det tidspunkt, hvor Sælgeren bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms medmindre parterne har aftalt andet.

6. Fakturering og betaling:
Alle former for kredit forudsætter forudgående godkendelse af Sælgers bogholderi mht. evt. kreditforsikring. Overholdes betalingsfristen ikke, fremsendes rykker pålagt gebyr på 100 kr. pr. rykker, og der sker rentetilskrivning på 2 % pr. påbegyndt måned. Hvis Kunden fortsat undlader at betale, og efter skriftligt påkrav ikke betaler fakturaerne, har Sælger ret til at ophæve aftalen.

7. Levering:
Leveringtiden fremgår af virksomhedens ordrebekræftelse. Sælger har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. Kunden skal undersøge om varen indeholder fejl eller mangler, som Kunden ønsker at påberåbe sig, og herefter straks meddele Sælger dette skriftligt. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden opdager eller brude have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Sælger, kan den ikke senere gøres gældende.

8. Forsikring:
Sælger er alene forpligtet til at tegne lovpligtige forsikringer.

9. Ansvar:
Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget. Sælger hæfter aldrig for indirekte tab, herunder tab af produktion, driftstab, avancetab, goodwill eller andet indirekte tab. Kunden bærer selv ansvaret i forhold til salg og levering til tredjemand.

10. Fortrolighed:
Kunden må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge Sælgers erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. Denne forpligtelse gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

11. Force majeure:
Sælger er ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Sælger er fri for ansvar, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Sælgers kontrol, og som Sælger ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse, f.eks. usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, arbejdsstridigheder, trafikforstyrrelser i øvrigt, havari eller andre uforudsete hindringer, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør arbejdets udførelse.

12. Lovvalg og værneting:
Eventuelle tvistigheder afgøres efter dansk ret ved Sælgers hjemting.

Kontakt os

Bulk-Transport A/S

Askelund 10

DK-6200 Aabenraa

Telefon: +45 74 33 73 60

E-mail: traepiller@bulk-transport.dk

CVR-nr.: 39108720

Levering og returnering

Besøg os

Bulk Transport A/S

2021 © - Fragthandel.dk & LTaps.dk

Accepterede betalingskort

Vi bruger cookies!

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Klik her for at læse mere om hvordan vi bruger cookies.